Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687).

 

W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA?

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 21 grudnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Rekompensata dotyczy podatku VAT za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.


Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres objęty wnioskiem.
Refundacja podatku VAT nie dotyczy faktur prognozowanych.

 

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:
• 2.100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• 1.500,00zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
    • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
    • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
    • dochody z gospodarstwa rolnego
    • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
• od 1 stycznia do 31 lipca 2023 - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
• od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

 

JAK I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O REFUNDACJĘ?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:
• w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. A. Asnyka, 59-730 Nowogrodziec
- poniedziałek w godzinach przyjęć od 11:00 do 15:00  
- od wtorku do piątku w godzinach przyjęć od 7:30 do 11:00,
• elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
• pocztą na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. A. Asnyka, 59-730 Nowogrodziec
• skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem głównym do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nowogrodźcu

 

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ?

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wypłata refundacji podatku VAT dokonywana będzie zgodnie z dyspozycją zawartą we wniosku.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 

UWAGA          
W przypadku osób które złożą wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując elektronicznie pismo przewodnie (z informacją, że składają wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r - wniosek w załączeniu), a załącznika w postaci skanu wypełnionego wniosku nie opatrzą elektronicznym podpisem lub nie uwierzytelnią za pomocą profilu zaufanego, będą wzywane do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodźcu celem złożenia podpisu na załączniku (wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r ).


W takich sytuacjach uznaje się, że strona złożyła do organu jedynie prawidłowo podpisany wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r , natomiast załączniki tego wniosku, jako, że nie zostały podpisane, ani kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani podpisem zaufanym zostały złożone jako nie podpisane. Dlatego konieczne jest wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez złożenie podpisanych załączników do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT - edytowalny

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT - pdf 

Poradnik jak wypełnić wniosek

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec