Stypendia

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu realizuje pomoc wynikającą z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.).

Pomoc realizowana będzie na wniosek strony w formie:

 • Stypendium szkolnego
 • Zasiłku szkolnego

Kryterium przyznawania

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy niż kwota 514 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. (druk zaświadczenia do wypełnienia dołączony do wniosku).

Osoby uprawnione

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) pomoc materialna przysługuje:

 • uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,
 • słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części „uczniem” .

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie od 01 października 2017 r. do 15 października 2017 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Okres obowiązywania

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium kształtuje się w granicach od 105,00 zł. do 155,00 zł. miesięcznie, uzależniona jest od kryterium dochodowego.

Forma stypendium

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup strojów sportowych.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

 • faktur
 • rachunków imiennych
 • dowodów wpłaty
 • imiennych biletów

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu, jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy (czytelna)
 • data wystawienia/sprzedaży
 • nr dokumentu
 • nazwa przedmiotu podlegającego refundacji
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)

 

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: choroba, śmierć, kradzież, pożar, itp.

Składanie wniosków

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski na stypendium socjalne należy odbierać od dnia 24 sierpnia w siedzibie głównej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochód uprawniający do przyznania stypendium nie może być wyższy niż 514,00 zł. na osobę w rodzinie zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej.

Kompletne wnioski będą przyjmowane od dnia 01 września do 15 września w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 1. Podręczniki
 2. Zeszyty
 3. Słowniki
 4. Encyklopedie
 5. Atlasy
 6. Tablice matematyczne
 7. Lektury szkolne
 8. Tornister (plecak szkolny)
 9. Obuwie sportowe
 10. Strój szkolny (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula, strój na zajęcia wychowania fizycznego - bluza sportowa, dres, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne)
 11. Artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.)
 12. Biurko do nauki
 13. Sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe edukacyjne
 14. Pomoce naukowe
 15. Koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (językowych, sportowych, itp.)
 16. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
 17. Koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum, itp.
 18. Zwrot kosztów dojazdu do szkół

 

Uwaga

 1. Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę.
 2. W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.
 3. W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.
 4. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów.

 

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec