Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - logo

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępne zarówno w placówkach publicznych jak i u partnerów prywatnych. Posiadacze Kart mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, które w chwili składania wniosku posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Karta jest przyznawana rodzicom lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony , dziecku w wieku do 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia - do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej( tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych ).

W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie ( tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty. Natomiast gdy wybiera tylko jedną formę Karty – nie ponosi opłaty, ale musi się liczyć z tym, że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie musiał ponieść za nią opłatę .

Jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie Karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r. jest zwolniony z opłaty – pod warunkiem, że wniosek o elektroniczną formę Karty złoży najpóźniej do 31grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Należy pamiętać, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 

Wzór wniosku oraz katalog uprawnień dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec