Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

 • udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych
 • praca socjalna i praktyka socjalna
 • sprawienie pogrzebu

Zadania własne gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 • przyznawanie pomocy rzeczowej
 • przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy

Zadania zlecone gminy obejmują:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych, specjalnych okresowych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały, zasiłek okresowy gwarantowany
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie
do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec