Asystent rodziny

 

 Ustawa ,,Za życiem” – do czego zobowiązuje asystenta rodziny?

 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).


Asystent przyznany rodzinie w związku z ustawą „Za życiem” pracuje tak, aby koordynować działania podejmowane przez rodzinę w kierunku zmierzającym do odnalezienia się w nowej sytuacji, do opieki nad chorym dzieckiem, do dbania o siebie w sytuacji, kiedy ciąża jest zagrożona. Asystent wskazuje placówki, gdzie rodzina może uzyskać pomoc, gdzie ma zwrócić się o pomoc i skąd powinna czerpać informacje na temat lekarzy, przychodni, położnych, pielęgniarek itp., od których tę pomoc uzyska. Do wykonywanych zadań asystenta będzie także należało: umawianie rodziny na ewentualne wizyty lekarskie, jeśli z jakichś powodów rodzina sama nie będzie mogła tego zrobić. Koordynowanie polegać ma także na działaniach porodowych i okołoporodowych. Aby poród przeprowadzony był na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny), jak określa Ustawa, oraz aby noworodek miał zapewnioną opiekę neonatologiczną. Asystent rodziny może także koordynować wizyty psychologiczne, psychiatryczne i inne wizyty specjalistyczne, jeśli takowe  są potrzebne albo może wskazywać, że takie poradnictwo jest konieczne w sytuacji danej rodziny.

 

 

Kim jest asystent rodziny i co robi?


Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:
    • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
    • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
    • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,
    • pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
    • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
    • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
    • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
    • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
    • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
    • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się  z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje  z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

 

Zadania asystenta rodziny


Zadaniem asystenta rodziny przydzielonego rodzinie z problemem opiekuńczo-wychowawczym jest sprawienie, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy, głównie związane z opieką i wychowywaniem dzieci. Asystent wspólnie z rodziną opracowuje plan działania, który ma doprowadzić do wyżej przywołanej sytuacji (stawiany jest cel główny i cele szczegółowe wraz z terminem ich realizacji), wspólnymi siłami plan ten jest realizowany, w razie potrzeby dokonuje się w nim niezbędnych zmian.

Asystent wspiera rodzinę w codziennych czynnościach, jakie wykonuje się w każdym domu: uczy przygotowywania wartościowych posiłków, robienia zakupów dostosowanych do budżetu domowego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, sprzątania i utrzymywania gospodarstwa domowego w czystości, dbania o higienę i schludny wygląd.
Asystent regularnie konsultuje się z pracownikiem socjalnym, któremu zgłasza różne uwagi i potrzeby rodziny. Kiedy obejmuje wsparciem rodzinę, z której odebrano dziecko, regularnie konsultuje się z koordynatorem pieczy zastępczej. Poprzez swoją pracę stara się wpajać, rozwijać i utrzymywać umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresujących, kryzysowych. Przekazuje swoją wiedzę na temat odpowiedniego wychowywania dzieci, daje wskazówki, uczy całą rodzinę aktywnie spędzać czas. Wdraża w rodzinę posiadanie potrzeby aktywnego życia w społeczeństwie, bez niepotrzebnej izolacji i pozostawania na marginesie, skutecznej komunikacji. Wspiera bezrobotnych rodziców w działaniach zmierzających do zmiany statusu na rynku pracy – pomaga w znalezieniu odpowiednich warsztatów, kursów zawodowych, przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych, pomaga przygotować dokumenty aplikacyjne do pracy.

Asystent stara się stwarzać w rodzinie takie warunki, by dzieci nie powielały złych wzorców rodzicielskich, by miały szansę na rozwój. Proponuje więc dzieciom udział w różnych zajęciach dodatkowych dostosowanych do posiadanych zainteresowań, talentów, pomaga w razie trudności w nauce i uczy tego rodziców.
Asystent całą swoją pracę musi dokumentować. Monitoruje sytuację rodziny, dokonuje okresowej oceny. Na prośbę sądu przygotowuje opinię na temat rodziny, którą wspiera.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

I. Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do:
świadczeń opieki zdrowotnej;
instrumentów polityki na rzecz rodziny

Zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w zakresie ww. ustawy jest wsparcie rodziny poprzez przyznanie asystenta rodziny.

Z uprawnień może skorzystać:
każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
– ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
– nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
– poronienia,
– urodzenia dziecka martwego,
– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
– urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami,

Warunkiem przyznania asystenta rodziny jest złożenie do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wniosku, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych (koordynacja działań).

Koordynacja polega na:
opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób (kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa powyżej), na ich żądanie do niektórych podmiotów, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,
Złożenie wniosku będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z ustawy oraz zgody na przekazanie asystentowi rodziny przez podmioty mogące udzielić wsparcia wnioskodawcy, z wyłączeniem świadczeniodawców, informacji o udzielonym wsparciu.
Szczegółowe informacje w zakresie wsparcia asystenta rodziny można uzyskać w siedzibie Ośrodka, bądź telefonicznie pod nr: (75) 731 73 69

 

ZADANIA ASYSTENTA RODZINY, PRACOWNIKA SOCJALNEGO, KURATORA SĄDOWEGO

 

Nowe wytyczne i zadania asystenta rodziny od 01.01.2019 r., czyli od wejścia znowelizowanej Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


 

Spotkania z psychologiem w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Od 20.06.2018 r. do 18.07.2018 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzony był cykl spotkań szkoleniowych dla rodzin współpracujących z Asystentami Rodziny - podopiecznych Ośrodka z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi.
W ramach szkolenia przeprowadzono łącznie 5 spotkań, które poprowadziła psycholog p. Edyta Różnicka. Tematyka szkoleń została dopasowana do problemów wychowawczych rodzin, na rzecz których Ośrodek świadczy pomoc.

Tematy poszczególnych spotkań:

 • 20.06.2018 – „Konsekwencja w wychowaniu dziecka – system kar i nagród”
 • 27.06.2018 – „Motywowanie do nauki i obowiązków”
 • 04.07.2018 – „Budowanie więzi rodzinnych”
 • 11.08.2018 – „Metody przeciwdziałania agresywnym zachowaniom u dzieci ”
 • 18.07.2018 – „Rozpoznawanie i nazywanie emocji w kontekście dzieci”

 

Spotkania miały charakter warsztatów z czynnym udziałem uczestników w takich formach pracy jak: wymiana doświadczeń, autorefleksja, wizualizacja wspomnień z własnego dzieciństwa w domu rodzinnym. Uczestnicy spotkań chętnie zabierali głos, biorąc aktywny udział w dyskusji, dzieląc się również swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Dzięki spotkaniom z psychologiem uczestnicy mieli szansę na zdobycie nowych kompetencji.

Spotkania odbywały  się raz w tygodniu w każdą środę od godz. 14:30 .

Udział w warsztatach był bezpłatny, a uczestnicy wnioskowali o następną edycję.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,

 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,

 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,

 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,

 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,

 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,

 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,

 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny do instytucji. Początkowo spotyka się
z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje
z rodziną, co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec