Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, przy ul. Cichej 4 jest domem dla osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie. Łącznie znajduje się w nim 30 miejsc. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających oraz umożliwia  korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Budynek, w którym znajduje się DPS poddany został w latach 2018-2019 kompleksowemu remontowi i rozbudowie.

Tryb kierowania, umieszczania i ustalania odpłatności za pobyt w DPS

1) Skierowanie do DPS

Osoba ubiegająca się o miejsce w domu pomocy społecznej (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - opiekun prawny, w przypadku dzieci - rodzice lub opiekun prawny) składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel, ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276);
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Następnie przeprowadzony zostaje przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania – Rodzinny wywiad środowiskowy, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

 

2) Umieszczenie w DPS

Jeżeli w Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu jest wolne miejsce, Burmistrz Gminy Nowogrodziec lub w jego imieniu Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wydaje decyzję o umieszczeniu osoby zainteresowanej w tym domu. Jeśli nie ma wolnego miejsca - osoba ubiegająca się o nie zostaje wpisana na listę osób oczekujących na miejsce, a decyzja o umieszczeniu zostanie wydana po uzyskaniu wolnego miejsca.
Powiadomienie o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie wydawane jest przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.
O konkretnym terminie przyjęcia do domu zawiadamia pisemnie Kierownik Domu Pomocy Społeczne w Nowogrodźcu.

 

3) Odpłatność za DPS

Zgodnie z art. 60 ustawy o pomocy społecznej - pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Nowogrodźcu ustala Burmistrz Nowogrodźca i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Zgodnie z art.  61 ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS zobowiązani są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu (nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu), a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Decyzję o odpłatności wydaje organ który wydał decyzję o skierowaniu do domu.

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec