Aktualności

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W gminie Nowogrodziec realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku  z sytuacją na rynku paliw zajmować się będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Wnioski będzie można składać od 27 września 2022 r. (wtorek) do 30 listopada 2022 r.:

- osobiście w siedzibie Ośrodka w:
Poniedziałek 11:00-15:00,
Wtorek 7.30 – 11.00,
Środa 7.30 – 11.00,
Czwartek 7.30 – 11.00,
Piątek 7.30 – 11.00,

- za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodźcu ul. Asnyka 53, 59-730  Nowogrodziec,

- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy  ePUAP (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

 

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione następujące łącznie warunki:

  1. głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  2. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,  piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, oraz
  3. główne źródło ciepła zgłoszone lub wpisane jest do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie należy rozumieć:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Dodatek wypłaca się w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Wniosek o dodatek można pobrać ze strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu , a także osobiście w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.


Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Instruktaż jak wypełnić wniosek o dodatek - gospodarstwa domowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec