Aktualności

Informacja w sprawie wypłat dodatku węglowego

MGOPS w Nowogrodźcu informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących wypłaty dodatku węglowego:

  1. Znowelizowano niektóre przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
  2. Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją ma rynku paliw: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 50 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.
  3. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczącego wypłaty dodatku węglowego - do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.
  4. Zgodnie z art. 50 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją ma rynku paliw – w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
  5. Zgodnie z art. 50 pkt 1 lit a) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy.

 

W związku z powyższym wnioski złożone przed dniem wejścia nowych przepisów i wytycznych – wymagają ponownego rozpoznania sprawy w zakresie ustalenia gospodarstwa uprawnionego do otrzymania dodatku węglowego.

W przypadku niejasności – część z Państwa może zostać do nas wezwana celem złożenia stosownych wyjaśnień.

MGOPS w Nowogrodźcu dokłada wszelkich starań, żeby jak najszybciej wypłacić należne świadczenia – zgodnie z nowymi przepisami. Przewidujemy, że pierwsze wypłaty ruszą od miesiąca października 2022 r. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec