Wymagane dokumenty

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

UWAGA: Wykaz ten jest jedynie wskazówką dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy w celu ułatwienia zebrania dokumentów. Wnioskodawcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty w zależności od sytuacji rodziny/osoby.

 

 1. kopie dowodów osobistych pełnoletnich członków rodziny (oryginał do wglądu)
 2. kopia dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu (oryginał do wglądu)
 3. zaświadczenie o zarobkach z trzech ostatnich miesięcy (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki emerytalne, rentowe, chorobowe)
 4. zaświadczenie o otrzymywanej emeryturze lub rencie albo odcinki z ostatnich trzech miesięcy
 5. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z ostatnich trzech miesięcy
 6. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym
 7. zaświadczenie z urzędu pracy o opłaconych składkach zdrowotnych
 8. zaświadczenie z urzędu pracy o otrzymanym zasiłku dla bezrobotnych (brutto)
 9. zaświadczenie o otrzymanych świadczeniach rodzinnych i pielęgnacyjnych za ostatnie trzy miesiące
 10. zaświadczenie o otrzymanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego za ostatnie trzy miesiące
 11. oświadczenie o otrzymanych alimentach wraz z kopią dowodu wpływu
 12. zaświadczenie o otrzymanym zasiłku stałym za ostatnie trzy miesiące (plus składki zdrowotne)
 13. ostatnia FAKTURA VAT za energię elektryczną + odcinek opłacony
 14. ostatni rachunek za wodę (opłacony)
 15. zaświadczenie dziecka ze szkoły (szkoły ponadpodstawowe)
 16. zaświadczenie o otrzymanym stypendium za ostatnie trzy miesiące
 17. zaświadczenie o dochodzie brutto za praktyki szkolne z ostatnich trzech miesięcy (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki emerytalne, rentowe, chorobowe)
 18. kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 19. oświadczenie za ostatnie trzy miesiące o dochodzie z pracy dorywczej
 20. oświadczenie o stanie majątkowym
 21. właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

 

do góry

© 2021 MGOPS Nowogrodziec