Aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są w terminie od 01 do 15 września 2020 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. ) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ( art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej Dz.U. z 2019 r. poz.1507 ze zm.).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność dostarczenia imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

  • podręczniki szkolne
  • przybory szkolne – piśmiennicze, papiernicze, biurowe np : zeszyty, piórnik, kalkulator, bloki, kredki, flamastry, długopisy itp.
  • tornister lub plecak szkolny
  • zestaw komputerowy – komputer, drukarka, tusze do drukarek
  • biurko do nauki oraz krzesło
  • płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym ( kursy nauki języków obcych, gry na instrumencie, zajęcia sportowe)
  • koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.
  • strój galowy
  • strój sportowy wymagany na zajęcia w-f
  • zwrot kosztów dojazdów uczniów szkoły ponadpodstawowej do szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej

 

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Asnyka 53, pokój nr 8.

 

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec