Aktualności

DODATEK ELEKTRYCZNY

W Gminie Nowogrodziec realizacją ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U z 2022 r., poz. 2127), zajmuje się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, mający siedzibę w Nowogrodźcu przy ul. A. Asnyka 53.

Wnioski przyjmowane są od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. (wnioski złożone po dniu 01 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania), w godzinach:    
- w poniedziałek 11.00 – 15.00    
- od wtorku do piątku 7.30 – 11.00   

w pokoju nr 2 (na parterze)

Uwaga

 • Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek
 • Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Dodatek elektryczny  jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega egzekucji administracyjnej i cywilnej.
 • Osoby ubiegające się o DODATEK ELEKTRYCZNY proszone są o pobranie biletu z kolejkomatu o nazwie “DODATEK ELEKTRYCZNY W przypadku gdy nazwa: “DODATEK ELEKTRYCZNY” jest skreślona oznacza to, że nie ma już możliwości zarejestrowania się i pobrania biletu w danym dniu.

 

Wzór wniosku o dodatek elektryczny – pdf

Wzór wniosku o dodatek elektryczny – wersja edytowalna

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny – pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – pdf

 

Wysokość dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny przysługuje bez względu na wysokość dochodu.
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone  lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

 • 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh ( art. 29 ust. 1)
 • 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh ( art. 29 ust. 2)

 

Ważne!

W celu ubiegania się o podwyższoną kwotę dodatku elektrycznego do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (FOTOWOLTAIKA), dodatek elektryczny nie należy się. Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy, który normuje, że  „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje także:

 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
 • gospodarstwom domowym, objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych w których stosuje się  pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG, olej opałowy.

 

Kto może wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osoba fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Ważne!

W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie:

 • składu gospodarstwa domowego,
 • braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
 • niewyodrębnionych adresów dla dwóch samodzielnych lokali

może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal posiadający cechy samodzielności, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, przyznaje się dodatek elektryczny w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i dokonuje się wpisu z urzędu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dla dodatku elektrycznego nie ma ma znaczenia kto jest właścicielem lokalu. Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku elektrycznego jest ta, która faktycznie przebywa w danym lokalu i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. Wniosek może złożyć najemca, natomiast nie może go złożyć już właściciel nieruchomości.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Forma rozstrzygnięć w sprawie przyznania dodatku elektrycznego; przekazanie wnioskodawcy informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego:

 • Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 • Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
 • Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego przesyła się na adres poczty elektronicznej wskazanej przez wnioskodawcę. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, odbierając wniosek  od wnioskodawcy, należy poinformować go o możliwości osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.
 • Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Sposób złożenia wniosku

Wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

UWAGA           
W przypadku osób które złożą wnioski o dodatek elektryczny za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisując elektronicznie pismo przewodnie (z informacją, że składają wniosek o dodatek elektryczny - wniosek w załączeniu), a załącznika w postaci skanu wypełnionego wniosku nie opatrzą elektronicznym podpisem lub nie uwierzytelnią za pomocą profilu zaufanego, będą wzywane do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodźcu celem złożenia podpisu na załączniku (wniosku o dodatek elektryczny).

W takich sytuacjach uznaje się, że strona złożyła do organu jedynie prawidłowo podpisany wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego, natomiast załączniki tego wniosku, jako, że nie zostały podpisane, ani kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ani podpisem zaufanym zostały złożone jako nie podpisane. Dlatego konieczne jest wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez złożenie podpisanych załączników do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec