Aktualności

DODATEK WĘGLOWY - złożenie wniosku przez zamieszkujących pod tym samym adresem

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

 

W związku z powyższym osoby które:

 1. otrzymały decyzje odmowne,
 2. otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu przyznania dodatku węglowego osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek na dany adres zamieszkania,

 

w celu ponownego ustalenia prawa do otrzymania dodatku węglowego konieczne jest złożenie NOWEGO wniosku w terminie do 30-11-2022 r.

 

Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad środowiskowy w obecności wnioskodawcy weryfikujący prawo do otrzymania dodatku węglowego w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania dodatku węglowego . O terminie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego będziemy informować telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 9. wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 2 ust 10 wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

 • osobiście w siedzibie MGOPS w Nowogrodźcu: - poniedziałek od godz 11.00 do godz. 15.00 - wtorek – piątek od godziny 7.30 do godziny 1 1 .00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem głównym do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy | Społecznej;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP . Wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek osłonowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.

 

Krok po kroku:

 • Wniosek wypełnić np. elektronicznie lub wydrukować i wypełnić ręcznie i zapisać jako jeden plik w formacie .pdf
 • Następnie wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
 • Podpisać plik .pdf zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na podanej stronie, a następnie tak podpisany plik zapisać np. na pulpicie (wniosek jest prawidłowo podpisany, jeśli pojawi się na min znacznik Podpis zaufany z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej).
 • Zalogować się na ePUAP
 • Wybrać Pismo ogólne do urzędu
 • Załączyć do tego pisma podpisany podpisem zaufanym plik i wysłać.

 

Prosimy nie wysyłać zdjęć wniosku ani skanów pojedynczych stron.

Wniosek elektroniczny należy przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (wnioski przesłane na email nie będą rozpatrywane).

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec