Aktualności

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

logo MRiPS

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - ul. Asnyka 53, tel. 75 73 16 379.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec