Aktualności

DODATEK WĘGLOWY

W gminie Nowogrodziec realizacją ustawy o dodatku węglowym zajmować  się będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, mający siedzibę w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 18 sierpnia 2022 r. w godzinach:
- w poniedziałek 11.00 – 15.00
- od wtorku do piątku 7.30 – 11.00
w pokoju nr 2 (od 18.08.2022 r.) oraz w sekretariacie (od 22.08.2022 r.).

Od dnia 22.08.2022 r. uruchomione zostaną dwa punkty obsługi wniosków na dodatek węglowy: pokój nr 2 oraz sekretariat.


Do pobrania:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego - pdf

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego - wersja edytowalna

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy - pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - pdf

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu (jednoosobowemu lub wieloosobowemu), w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
 
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę (tj. na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477).

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane na piśmie lub drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wniosek należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku na podany we wniosku rachunek bankowy.

Ustawa o dodatku węglowym  stanowi, że  jedna osoba  może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek   ten   przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tę informację bezpośrednio w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30 istopada 2022 r.
Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych i nie podlega egzekucji administracyjnej i cywilnej.

 

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec