Aktualności

Dodatek osłonowy

Informujemy, iż 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym .Jest to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Jej celem jest zniwelowanie rosnących ceny energii, gazu i żywności.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy tutejszy Ośrodek przystąpił do wydawania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Kryterium dochodowe

Dodatek osłonowy uzależniony jest od kryterium dochodowego i przysługuje gospodarstwom domowym, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty :

  • 2 100 zł (netto ) w gospodarstwie jednoosobowym
  • 1 500 zł (netto) na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasady „ złotówka za złotówkę”. Gdy wysokość dodatku osłonowego, zostanie ustalona według powyższej zasady „zł za zł”, i jest niższa niż 20 zł, dodatek nie przysługuje.

Wyliczenie wysokości dochodu uzależnione jest od terminu złożenia wniosku o dodatek osłonowy, tj.:

  • przy złożeniu wniosku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r. - uwzględnia się dochód z 2020 roku
  • przy złożeniu wniosku od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 roku – uwzględnia się dochód z 2021 roku

 

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, jak również od głównego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł/500 *zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł /750* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł /1.062,50 zł *dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1.150 zł/1.437,50 zł * dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy przysługuje w wyższej kwocie * - w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Uwaga: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Wypłaty dodatku osłonowego

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej bądź odbierze tą informację bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

 

Sposób składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie od stycznia 2022 r. do 31 do października 2022 r. :

 

do góry

© 2023 MGOPS Nowogrodziec