Aktualności

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021 / 2022

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie od 1 do 15 września 2021 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) jest ostateczny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Nowogrodziec znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ( art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803)

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność dostarczenia imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

● podręczniki szkolne ● przybory szkolne – piśmiennicze, papiernicze, biurowe np : zeszyty, piórnik, kalkulator, bloki, kredki, flamastry, długopisy itp. ● tornister lub plecak szkolny ● zestaw komputerowy – komputer, drukarka,  tusze do drukarek ● biurko do nauki oraz krzesło ● płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym ( kursy nauki języków obcych, gry na instrumencie, zajęcia sportowe) ● koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.● strój galowy ● strój sportowy wymagany na zajęcia w-f ● zwrot kosztów dojazdów uczniów szkoły ponadpodstawowej do szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej

 

W związku z zagrożeniem COVID-19 obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel.: 75 731 63 79.

 

Godziny obsługi interesantów:     

  • Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
  • Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

 

 

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec