Aktualności

Prace społecznie użyteczne 2017

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE  to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.

Na jakiej podstawie odbywa się wykonywanie prac społecznie użytecznych?

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Termin składania rocznego planu potrzeb.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem" i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Kto może być organizatorem prac społecznie użytecznych?

 1. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia , ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub inne jednostki utworzone przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 2. organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
 3. instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki i przedszkola.

 

Kto, gdzie i w jakim terminie może wykonywać prace społecznie użyteczne?

Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowanie PUP na podstawie art. 50 ust.2.

Osoba bezrobotna wykonująca prace społecznie użyteczne:

 1. zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. ma prawo do ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 o  zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 3. prace społecznie użyteczne wykonuje w wymiarze do 10 godzin tygodniowo,
 4. prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy , w której zamieszkuje lub przebywa,
 5. otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) - od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne,
 6. nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
 7. nie odprowadza podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (zaniechanie podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.11.2005r.)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z  2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Z 2011r. Poz. 921)

 

W dniu 03 marca w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu Anna Zug, Krzysztof Harc inspektor Urzędu Miejskiego ds. OC, OSP i BHP, Pani Matylda Smusz Przewodnicząca Rady Domu Dziennego Pobytu, osoby skierowane do prac społecznie użytecznych i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie prowadziła Kierownik MGOPS Anna Lityńska. Celem spotkania było omówienie realizacji zadania w roku bieżącym. Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu BHP.

 

prace-spoleczne17 01

prace-spoleczne17 02

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu już po raz dziesiąty organizuje prace społecznie użyteczne. Na przestrzeni lat tj. od 2008r w wykonywaniu ich uczestniczyło ponad 200 osób. Obecnie prace wykonywane będą w okresie od 01 marca do 30 listopada br. przez 18 osób z miejscowości: Nowogrodziec 4 osoby, Zebrzydowa 3 osoby, Wykroty 3 osoby, Gierałtów 2 osoby, Gościszów 2 osoby, Milików 1 osoba, Czerna 1 osoba, Godzieszów 1 osoba, Zabłocie 1 osoba.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wynoszą 64 000zł. w tym:

 • Urząd Pracy - 60% tj. 36 000 zł
 • Gmina Nowogrodzie - 40% tj. 24 000 zł.

Dodatkowo Gmina Nowogrodziec ponosi koszt związany z zakupem kamizelek ochronnych, rękawic, podstawowych narzędzi, oraz zapewnia napoje w upalne dni.
Liczba godzin wykonywanych prac wynosi 6 480. Osoba skierowana może je wykonywać przez okres sześciu miesięcy. Rodzaje wykonywanych prac to: sprzątanie parków, dzikich wysypisk, porządki wokół ludmerów, usługi opiekuńcze.
Prace wykonywane są przez 10 godzin w tygodniu czyli 40 w miesiącu. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 324zł.
Z informacji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w tym roku prace społecznie użyteczne będą realizowane jeszcze przez MOPS w Bolesławcu. Przez wiele lat nasz Ośrodek był jedynym Ośrodkiem w powiecie zajmującym się koordynacją prac na terenie całej gminy Nowogrodziec.

do góry

© 2022 MGOPS Nowogrodziec