Program "Rodzina 500 plus"

Zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019

 

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1.200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, są obowiązane do dostarczenia dokumentów określających sytuację zawodową oraz dołączenia do wniosku odpowiednich zaświadczeń lub oświadczeń o zatrudnieniu i dochodach. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Zgodnie z ustawą, świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Ponadto, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Kiedy wypłata?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można składać w siedzibie MGOPS w Nowogrodźcu - przez internet lub osobiście w Ośrodku. Elektroniczne składanie wniosków jest możliwe jeżeli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. Ponadto wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (platforma PUE) oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną o ile spełniają wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.


Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego są również dostępne na stronie internetowej MINISTERSTWA RODZINY, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ.

do góry
Projekt i wykonanie INESA