Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Załączniki do wniosku:

2.1. Zaświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

 • wysokości dochodu,
 • wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
 • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
 • wysokości należnego podatku;


2.2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

2.3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
 • [zal5]zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji[/zal5],
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
  • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
do góry
Projekt i wykonanie INESA