Aktualności

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku” - w roku 2015

Gmina Nowogrodziec zorganizuje w 2015 r. prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych. W budżecie gminy na bieżący rok zostały przewidziane środki na realizację prac, które stanowić będą 40% kosztów. Reszta czyli 60% zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Bezrobotni, którzy po raz kolejny będą uczestnikami programu „Pomożesz sobie pomożesz środowisku” znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych.

Sprostowanie dotyczące przetargu

Sprostowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

W załączniku nr 1 do SIWZ wystąpił błąd:

w tabeli w punkcie 1C wskazane było:

Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 10

 

Natomiast winno być:

Ilość miesięcy przez jakie będą dostarczane posiłki: 9

 

Do pobrania nowy załącznik nr 1 do SIWZ po sprostowaniu.

Zaproszenie do składania oferty

"Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogrodziec"

Część I.

Część II.

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu będzie NIECZYNNY.

Za niedogodności przepraszamy.

Kolacja Wigilijna

Kontynuując coroczną tradycję 17 grudnia 2014 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zorganizował spotkanie pn. ”KOLACJA WIGILIJNA” dla seniorów Domu Dziennego Pobytu, oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, głównie samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

Akcja "Zima"

11 grudnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej MGOPS odbyło się spotkanie pracowników socjalnych Ośrodka, Policji, Straży Miejskiej, sołtysów oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Tematem spotkania było zabezpieczenie osób przed trudnymi warunkami zimowymi. Szczególną troską objęto osoby bezdomne i starsze oraz niepełnosprawne. Efektem spotkania było skierowanie kilku osób bezdomnych do Schroniska sw. Brata Alberta.

Zabawa Mikołajowa

W dniu 09 grudnia 2014r. w sali „Domu Strażaka” w Nowogrodźcu po raz kolejny odbyła się Zabawa Mikołajkowa zorganizowana dla dzieci podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zabawie udział wzięło 110 dzieci, z których każde otrzymało paczkę od Świętego Mikołaja.

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku” - podsumowanie

27 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację kolejnej edycji projektu socjalnego, którego celem była aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Pan Kazimierz Orlef, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu Pani Jolanta Witek, inspektor Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu Pan Stanisław Żółtański, pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu oraz osoby wykonujące prace społecznie użyteczne. W ramach projektu zatrudnionych było 24 osób na terenie gminy Nowogrodziec.

Kierownik MGOPS Anna Lityńska przedstawiła prezentację multimedialną wykonywanych prac w okresie od 01 marca do 30 listopada br. Uczestnicy projektu wykonując pracę poprawili własną sytuację materialną poprzez pozyskanie wynagrodzenia oraz przyczynili się do lepszego wizerunku poszczególnych miejscowości w naszej gminie.

Dzień Pracownika Socjalnego

W sali Domu Dziennego Pobytu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego; uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych z-ca Burmistrza Pani Iwona Janiec i Sekretarz Pan Kazimierz Orlef, pracownicy MGOPS w Nowogrodźcu oraz seniorzy Domu Dziennego Pobytu.

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne projekt realizowany w 2014 r. przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu pod nazwą „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”.

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te są wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo, na terenie gminy.

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu sierpniu 2014 r.

1. Prace przy rozkładaniu i składaniu domków na "II Jarmark Garncarski".

2. Prace porządkowe na cmentarzu radzieckim.

Gminne święto - II Jarmark Garncarski

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w II Jarmarku Garncarskim
Wielki Garniec w Nowogrodźcu nad Kwisą!

jarmark garncarski-plakat

Prace społecznie użyteczne - „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku”

Prace społecznie użyteczne wykonane w miesiącu lipcu 2014 r.

1. Czyszczenie chodnika oraz porządkowanie placu wokół pomnika w Gierałtowie.

Wakacje podopiecznych MGOPS

W dniu 06 sierpnia 2014 r. grupa 20 dzieci wyjechała na kolonie letnią do Pustkowa nad morzem.

Zapraszamy na pielgrzymkę

Tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca września Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu po raz kolejny organizuje pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się osobiście lub telefonicznie pod numerem tel.(75)731-63-79.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - przyjmowanie wniosków

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza rodziców do składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2014/2015.

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji , ze szczególnym uwzględnieniem uczni z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych.

Stypendia szkolne - przyjmowanie wniosków

Wnioski na stypendia na rok szkolny 2014/2015 r. wydawane i przyjmowane będą w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53 w terminie od 15 sierpnia do 15 września br. w pokoju nr 8.

Świadczenia rodzinne - przyjmowanie wniosków

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje, iż od dnia 01.09.2014 r. Dział Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 2) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 01 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (teks jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.)


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny - logo

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępne zarówno w placówkach publicznych jak i u partnerów prywatnych. Posiadacze Kart mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, które w chwili składania wniosku posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Karta jest przyznawana rodzicom lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony , dziecku w wieku do 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia - do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej( tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych ).

W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie ( tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty. Natomiast gdy wybiera tylko jedną formę Karty – nie ponosi opłaty, ale musi się liczyć z tym, że jeśli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie musiał ponieść za nią opłatę .

Jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie Karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r. jest zwolniony z opłaty – pod warunkiem, że wniosek o elektroniczną formę Karty złoży najpóźniej do 31grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Należy pamiętać, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 

Wzór wniosku oraz katalog uprawnień dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl

do góry
Projekt i wykonanie INESA